Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

Installer fornybar varmesentral i bygget - FORENKLET

Varmesentral Forenklet er et tilbud til byggeiere og industriselskaper som ønsker å installere varmesentraler til bygningsoppvarming og produksjonsformål basert på fornybare energikilder. Det tilbys investeringsstøtte til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe luft-vann og varmepumpe væske-vann.

 Målgruppen

Programmet er rettet mot registrerte foretak og offentlige virksomheter som ønsker å etablere eller konvertere til fornybar energi fra mindre varmesentraler. Målgruppene er:

  • Byggeiere
  • Industriselskaper
  • Leverandører av ferdig varme

Mulige bygg omfatter flerbolighus, næringsbygg, offentlige bygg, idrettsanlegg og industribygg, samt mindre sammenslutninger av slike. I tillegg er mindre anlegg for produksjon av prosessvarme en del av målgruppen

 

 Støttenivå

Støtten tildeles som bagatellmessig støtte, mer informasjon om bagatellmessig støtte ligger her. Maksimal støtte er 100 000 kr per prosjekt i Varmesentral Forenklet. Enova bruker predefinerte støttesatser i Varmesentral Forenklet til å beregne maksimalt støttenivå. Satsene er definert ut fra effekten til biokjel eller varmepumpe i varmesentralen. I søknaden skal kun effekt på grunnlastkilden inkluderes.

 

Maksimalt støttenivå kr/kW   
Flis  1 700
Briketter  1 700
Pellets  1 700
Varmepumpe (luft-vann)  1 100
Varmepumpe (væske-vann)  1 600

 

Investeringsstøtten begrenses i tillegg av en øvre grense på 40 % av dokumenterte kostnader for varmepumpe eller biokjel. For grunnvarmepumper kan kostnadene for boring inkluderes i denne kostnaden.

Valg av riktig program

Du må velge riktig varmesentralprogram, se her.


Les mer på Enova-VARMESENTRAL FORENKLET

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus