Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Luft/Luft varmepumpe

Luft/Luft varmepumpe er den rimeligste varmepumpen. Pumpen henter ut energien fra uteluften, tilfører elektrisitet og flytter varmen inn i huset i form av varm luft. Effektiviteten er avhengig av temperaturen ute. Generelt kan man si (dersom det ikke er veldig kaldt) at dersom man tilfører 1kWh elektrisitet vil varmepumpen kunne flytte 2kWh fra uteluften og inn i bygget. Dette gir da en effektivitet på (COP) på 3. I realiteten kan det være vanskelig å oppnå så høy effektivitet. Vær derfor oppmerksom på forskjeller mellom modellene. En del pumper kan hente energi helt ned til ca. -20 °C uteluft, men da vil virkningsgraden være lavere.

En generell regel er at jo lengre fyringssesong du har, desto mer gunstig er en luftvarmepumpe. Hovedkravet som stilles til nye boliger i teknisk forskrift av 2010 er at omtrent halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn strøm og olje/gass. En varmepumpe kan bidra til at kravet oppfylles.