Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvor miljøvennlig er vindkraft?

Vindkraft er sett på som utslippsfri fornybar kraftproduksjon. Miljø- og klimapåvirkning skjer hovedsakelig i byggefasen, samt noe i driftsfasen. I byggefasen vil det forekomme naturinngrep når fundament og infrastruktur bygges, men disse er i stor grad reversible den dagen turbinen eventuelt skal demonteres. Det er også vanlig at en del av dyrelivet i nærheten forsvinner midlertidig under utbyggingen, men returnerer når vindturbinen står ferdig.

Når vindturbinene er i drift kan de utgjøre en trussel for fugler, ved at fuglene kolliderer med turbinblader og omkommer. Det fremmes påstander om at vindturbiner gjør bestanden av havørn mindre, noe erfaringer og observasjoner på Smøla avkrefter. Selv om symboleffekten av en død havørn i nærheten av en turbin er stor, så viser rapporter at bestanden av havørn holdes stabil/øker i området selv etter at vindturbinene gjorde sitt inntog.

En vindturbin er som regel en høy konstruksjon som ofte plasseres på åsrygger eller åpne sletter der det blåser mest, og vil følgelig synes godt i terrenget. Om dette karakteriseres som visuell forurensing eller ikke kommer an på øyet som ser, og hvor skjemmende en turbin er vil variere fra person til person. Støyforurensing vil òg kunne forekomme, men avhenger av planområdet, vindretning og størrelsen på turbinen. Moderne vindturbiner produserer svært lite støy, men vil kunne være et problem for bebyggelse nærmere enn 1 km.

På solfylte dager kan det oppstå skyggekast og refleksblink. Dette er generelt ansett som små problem, og avhenger av hvor turbinene er plassert. Det kan oppleves sjenerende dersom plassert for nært bebyggelse, men vil ofte kunne hensyntas ved hjelp av riktig plassering og materialbruk.

Kilde: kraftverk.net