Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er tilskuddsordninger?

Tilskuddsordninger er ordninger som er opprettet for å lage intensiver for å gjennomføre tiltak. Det finnes mange tilskuddsordninger for forskjellige formål. På energitilskudd.no finner man i hovedsak ordninger som gir insentiver til å gjennomføre ENØK, energieffektivisering og konvertering til fornybar energi. Felles for alle tilskuddsordninger er at man får utbetalt eller dekt en del av kostnadene det kostet for å gjennomføre tiltaket mot at man oppfyller gitte krav.

Nasjonalt, er det i hovedsak Enova som står for tildeling av tilskudd til innfasing av ny, miljøvennlig teknologi. Enova er opprettet av Olje og energidepartementet for å fremme og bistå i innføringen av ny teknologi som solenergi, vannbaserte varmepumper, pellets og styringssystemer. Ut over dette gir de tilskudd til mer ambisiøs rehabilitering av bolig og nye boliger som greier kravene til lavenergi klasse 1 og passivhus.

Lokalt, gir noen kommuner- og private tilskudd til forskjellige tiltak som omhandler ENØK, energieffektivisering og konvertering til fornybar energi. Som regel får man pengene fra et fond som kommunen eller de private har opprettet. Fondet kan bli bygget opp på forskjellige måter, men i mange kommuner tar man inn noen øre på strømregningen som går direkte inn til fondet.  Fondet kan være administrert av forskjellige instanser. Pr. dags dato har Oslo kommune den beste ordningen i Norge.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus