Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er et solvarmeanlegg?

Et solvarmeanlegg består av solfanger, varmelager (akkumuleringstank) og varmefordelingssystem og bruker solenergi til oppvarming av vann eller luft. Varmen som genereres i et solvarmeanlegg kan brukes til romoppvarming, produksjon av varmtvann og til å varme opp ventilasjonsluft.

Det er utviklet egne reguleringssystemer for solvarmeanlegg. Systemet beregner varmebehovet ut fra utetemperatur og solinnstråling og leverer riktig varmemengde ut fra dette. Varmeuttak fra solfangeren blir optimalisert ved kun å ha pumpedrift mellom solfanger og varmelager når det er solvarme å hente og ved å stoppe pumpedriften når temperaturen i varmelageret nærmer seg kokepunktet.