Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan beregnes oppvarmingskarakteren?

Oppvarmingskarakteren gjenspeiler i hvor stor grad bygningen varmes opp av andre energibærere enn fossilt brensel og strøm.

Karakteren er uavhengig av byggets energiforbruk og energikarakteren. Oppvarmingskarakteren blir oppgitt i en fargeinndeling på fem.

Oppvarmingskarakteren bestemmes ut i fra andelen av det totale oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer. Andelen el og fossilt må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargekarakterene:

Oppvarmingskarakteren tar utgangspunkt i det beregnede energibehovet til oppvarming av rom og tappevann, og andelen det er naturlig at de enkelte systemene kan dekke. F.eks. tas det for gitt at fjernvarme kan dekke nær hele oppvarmingsbehovet. Et system basert på biobrensel forutsettes å dekke ca. 80 % av oppvarmingsbehovet, mens det resterende normalt dekkes av elektrisitet. Termiske solfangere antas å kunne dekke 20 % av oppvarmingsbehovet og 30 % av varmtvannsbehovet, mens solceller antas å kunne dekke 5 % av oppvarmingsbehovet.

Andelen av oppvarmingsbehovet som dekkes av de enkelte systemene vil påvirke oppvarmingskarakteren i stor grad. Profesjonelle brukere, som vet at fordelingen i et bestemt hus er annerledes enn typiske verdier, kan endre denne i skjema for beregningsdata.

Kilde: Energimerke.no


 

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus