Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er biogass?

Biogass består ofte av 2/3 metan (CH3), 1/3 karbondioksid(CO2), noe hydrogensulfid (H2S) og noe hydrogengass (H2). Biogass dannes ved nedbryting av organisk materiale. Organisk materiale kan f.eks. være dyremøkk, gjødsel eller husholdningsavfall. Prosessen omtales som anaerob utråtning der det ikke blir tilsatt luft i forråtningsprosessen. Det organiske materialet blir ofte plassert i en reaktor (stor tank) der en biologisk nedbrytningsprosess oppstår. Prosessen får bakteriene til å produsere biogass. Biomassen ligger ofte i reaktoren mellom 2-3 uker.

Biogass kan anvendes til produksjon av varme, elektrisitet eller en kombinasjon (CHP- combined heat and power).

Biogass oppstår naturlig ved at nedbrytningsprosesser skjer overalt i naturen. I myrer (dannes sumpgass), tundra som smelter eller andre organiske forråtningsprosesser.

I prinsippet kan all organisk materiale omdannes til biogass, men det mest vanlige er å lage biogass av gjødsel, slam, matavfall, fiskeavfall og energivekster (korn, mais, raps).

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus