Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvor kommer vinden fra?

Som de fleste andre energikilder stammer vindenergien i utgangspunktet fra solenergi som er tilført jorden. Vind er luftstrømmer som søker å utjevne trykkforskjeller i atmosfæren, som oppstår når solen varmer opp luftmassene ulikt på kloden. I Norge finner man de beste forholdene for vindkraftproduksjon langs kysten og i fjellområdene nær kysten. Vindforholdene varierer mye, og for å vurdere et områdets potensial for vindkraft må det blandt annet gjennomføres grundige vindmåling.