Fornybardirektivet trår i kraft

Det omstritte fornybardirektiv trådde i kraft 20.desember. Norge skal innen 2020 nå en fornybarprosent på 67,5.

Fornybardirektivet trår i kraft

Direktivet har som mål å etablere et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder gjennom å sette et overordnet EU-mål på 20 prosent fornybar andel innen 2020. Hvert enkelt land har separate mål de skal jobbe mot. I tillegg kommer et bindende mål om 10 prosent fornybarandel i transportsektoren. Direktivet omfatter både elektrisitet, oppvarming/avkjøling og transport. Det forrige fornybardirektivet, fra 2001, gjaldt kun for elektrisitet.

Et av de viktigste formålene med direktivet er å øke forsyningssikkerheten for energi innen EU. I 2008 importerte man rundt 50 prosent av energien brukt i EU, og en del av denne importen kommer fra ustabile regioner. EU frykter at dets importavhengighet kommer til å øke dersom man ikke gjennomfører tiltak for å bli mer selvforsynt. 

Norge har i dag Europas høyeste andel fornybar energi (63 prosent), og har derfor fått som mål å oppnå en fornybarandel på 67,5 prosent innen 2020. Dersom man når dette målet vil fornybar energiproduksjon utgjøre mer enn to tredjedeler av energiforbruket i Norge i 2020.  Dette vil være en langt høyere andel enn i alle EU-land.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe uttaler at han er glad for at fornybardirektivet nå er en del av EØS-avtalen, og at hele grunnlaget for elsertifikatmarkedet nå er på plass. Han slår fast at dette markedet er et viktig virkemiddel for å nå det ambisiøse målet om økt fornybarandel i 2020.

 

Kilde: NorthNorway

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus